ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง


โรงผลิตปุ๋ยคุณภาพของพวกเรา


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


สมชาย บุญให้ วิทยากรประจำฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง กำลังบรรยายกิจกรรมของฐานครับ


ส่วนหนึ่งของฐานกิจกรรม

กบคอนโด


ฝึกกรีดยางพารา


          เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการงานพื้นฐานอาชีพ


ปลูกพืชผสมผสาน

โรงเพาะเห็ดของพวกเรา
พืชผักกว่า 10 ชนิด ภายในซุ้ม "ผักพอเพียง"                                                     ปลูกผักลอยฟ้า สนามหญ้ายังสวยเหมือนเดิมComments