กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

คุณเกษม  ผลงาม
ประธานกลุ่ม
กรรมการ 5 ท่าน

 
 ตรวจวัดความดันโลหิตทุกวันศุกร์
Comments