กลุ่มชมรมเปตอง

วิรัช สมนึก

ประธานกลุ่มเปตอง
คณะกรรมการ 5 ท่าน
         1.วิรัช สมนึก    ประธานกลุ่ม
            2.สนธยา ลี้ปฐมากุล    รองประธาน
            3.สุชิน  งามสม    กรรมการ
            4.นิรันดร์    ดีนาน    กรรมการ
            5.ประภา ควรหา    กรรมการ/เลขานุการ
Comments