กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต






                                                                         อาจารย์สุภัทรา ดีนาน
  ประธากลุ่มออมทรัพย์



สุชิน ผึ้งทอง
เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านจำรุง


Comments