กลุ่มวิทยุชุมชนนายประภา ควรหา
ประธานกลุ่มวิทยุชุมชน


นาเยือน ผลงาม
กรรมการวิทยุชุมชน


ลำยอง กว้างขวาง
กรรมการวิทยุชุมชน


บุหรง โพธิวิจิตร
กรรมการวิทยุชุมชน


โสภณ ควรหา
กรรมการวิทยุชุมชน

Comments