กลุ่มกองทุนสวัสดิการ
                                                 
ธัญญพิสิทธ์ ศิริยงค์
ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
คณะกรรมการ 9 ท่าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
            ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 8 ด้าน ดังนี้
                        1. การคลอดบุตร
                        2. การศึกษาบุตร
                        3. การเจ็บป่วย
                        4. ภัยพิบัติ
                        5. การส่งเสริมอาชีพ
                        6. การเสียชีวิต
                        7. การส่งเสริมสุขภาพ
                        8. ด้านนันทนาการ
Comments