กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุงที่ทำการหมู่บ้านจำรุง  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ศึกษาดูงาน และศูนย์รวมกิจกรรมของหมู่บ้านกว่า 17,000 คน มาศึกษาดูงานหมู่บ้านจำรุงในปี 2554


         

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
ศูนย์รวมกิจกรรมของหมู่บ้าน

 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุงกองทุนพัฒนาหมู่บ้านศูนย์ดูงานบ้านจำรุง

ป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯที่ทำการหมู่บ้านจำรุงทีมงานบ้านจำรุงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสถานที่จัดเลี้ยงอาหาร ภายในสวนยางพารา

อากาศเย็นสบายต้อนรับแขกกว่า 600 คนขบวนรถที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ขบวนรถที่เข้ามาศึกษาดูงานห้องประชุมและบรรยายสรุปที่ตั้งร้านค้าชุมชน

25 ปี แห่งความยั่งยืนพืชผักสวนครัว

โดย ชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุงพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านจำรุงชมรมสามล้อพ่วงข้างบริการ รับ - ส่ง ศึกษาดูงาน

รถราง " จังโก้ 1 " เข้ามาเสริมชมรมสามล้อพ่วงข้าง

รถราง " จังโก้ 2 " เข้ามาเสริมชมรมสามล้อพ่วงข้าง