โรงเรียนวัดจำรุง


         โรงเรียนวัดจำรุง (อินทโชติการุณย์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยมีพระครูเล็ก อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดจำรุงในขณะนั้น ริเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เป็นอาคาร แบบป.1ข ขนาด 3 ห้อง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 500 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนโดยขุนสันทิศวิทยาสรรค์ และแต่งตั้งให้ นายแดง ศิลขันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้น ป.1 จนถึงชั้น ป.4 ในปีต่อๆ มา เมื่ออาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบไม่พอเรียน นายแฉ่ง ไกรทอง ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ประชุมประชาชนในหมู่บ้านจำรุงและใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าอาวาสและคณะครู มีมติให้รื้อถอนอาคารเก่าและสร้างใหม่ โดยวัดจำรุงได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดจำนวน 7 ไร่ 3 งาน ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 43,500 บาท เป็นอาคาร แบบ 017 ขนาด 3 ห้องเรียน โดยประชานร่วมกันบริจาคเพิ่มเติมอีก 66,700 บาท ได้อาคารแบบ 4 ห้องเรียน ลงมือก่อสร้างเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2513 เสร็จสมบรูณ์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทำพิธีเปิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513  ต่อมาได้ขยายเปิดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2522 ประชาชนร่วมบริจาคเพื่อต่อเติมชั้นล่าง 1 ห้อง ปี 2523 ได้รับงบประมาณต่ิเติม 2 ห้อง และในปี 2525 ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอของ ส.ส.สิน กุมภะ และ ส.ส.หอม ทองประเสริฐ จำนวน 30,000 บาท สร้างอีก 1 ห้อง

                                                                     ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนวัดจำรุง(อินทโชติการุณย์) หมู่ 7 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
มีเนื้อที่ 7ไร่ 3 งาน เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดจำรุง
           

        ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครู 7 คน ชาย 4 คน หญิง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน นักการฯ 1 คน

              เปิดสอน 2 ระดับ ดังนี้
    1. ระดับก่อนประถมศึกษา
             - อนุบาล 1
             - อนุบาล 2
    2. ระดับชั้นประถมศึกษา
             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

    3. ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนได้แก่  นายสายันต์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                         (ขออภัยปัจจุบันข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)