กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพาราคุณสุขเกษม  เอ็นดูราษฎร์
รองประธานกลุ่ม
กรรมการ 15 ท่าน


  
รายชื่อคณะกรรมการ


ปัจจัยแห่งความยั่งยืนของกลุ่ม
 

ผังตำแหน่ง หน้าที่ และกิจกรรมของกลุ่ม


ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ประธานฯ ในวันประชุมใหญ่ประจำปี


รองฯ เกษม  เอ็นดูราษฎร์ ชี้แจงและตอบข้อซักถาม


กฏ กติกา 


ผลการประกอบการทั้ง 12 เดือน 


หลังจากประชุมใหญ่ รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

Comments