กลุ่มกองทุนสวัสดิการ

ธัญญพิสิทธ์ ศิริยงค์

ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการ

คณะกรรมการ 9 ท่าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 8 ด้าน ดังนี้

1. การคลอดบุตร

2. การศึกษาบุตร

3. การเจ็บป่วย

4. ภัยพิบัติ

5. การส่งเสริมอาชีพ

6. การเสียชีวิต

7. การส่งเสริมสุขภาพ

8. ด้านนันทนาการ