กลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพ

คุณวิชัย ผึ้งทอง

รองประธาน

คุณนันทา มีบุญ

กรรมการ

คุณวายุ ควรหา

กรรมการ

คุณสมชาย ไกรทอง

กรรมการ / เลขานุการ