กลุ่มชมรมสามล้อพ่วงข้าง

ชมรมสามล้อพ่วงข้างบ้านจำรุง

สมชาย ไกรทอง

ประธานชมรมสามล้อพ่วงข้างบ้านจำรุง

คณะกรรมการ 5 ท่าน

รถราง จังโก้ 3

รถราง จังโก้ 2

รถราง จังโก้ 1