กลุ่มชมรมเปตอง

วิรัช สมนึก

ประธานกลุ่มเปตอง

คณะกรรมการ 5 ท่าน

1.วิรัช สมนึก ประธานกลุ่ม

2.สนธยา ลี้ปฐมากุล รองประธาน

3.สุชิน งามสม กรรมการ

4.นิรันดร์ ดีนาน กรรมการ

5.ประภา ควรหา กรรมการ/เลขานุการ