กลุ่มชาวนา

สุชิน ผึ้งทอง

ประธานกลุ่มชาวนา

คณะกรรมการ 5 ท่าน