กลุ่มปฏิบัติธรรม

ยายลำยอง กว้างขวาง

ประธานกลุ่ม

กรรมการ 5 ท่าน