กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด

จิรวัฒน์ คล่องใจ ประธานกลุ่ม