กลุ่มประปาหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

บ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

1. นายสมชาย ไกรวงค์ ประธานคณะกรรมการ

2. นาไพบูล คณฑา รองประธานคณกรรมการ

3. นายอารมณ์ เจือจุน เหรัญญิก

4. นายสุชิน ผึ้งทอง ผู้ช่วยเหรัญญิก

5. นายพงสันต์ ดีนาน เลขานุการ

6. นายสาคร ทางตรง ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นายเยือน ผลงาม ประชาสัมพันธ์

8. นายนิรันด์ ดีนาน เจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ำประปา

9. นายนิวัฒน์ ดีนาน เจ้าหน้าที่บัญชี

10. นายวิสิษฐ์ ลี้ปฐมากุล นายช่างประปา

11. นายพิษณุ สุทธิสถิตย์ นายช่างประปา

12. นายผยัพ เอ็นดูราษฎร์ นายช่างประปา

13. นายสมชาย ไกรทอง นายช่างประปา

14. นายจิรวัฒน์ คล่องใจ ฝ่ายจัดซื้อ

15. นายสุเนตร สุทธิสถิตย์ ฝ่ายจัดซื้อ

สมชาย ไกรวงศ์

ประธานประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน