กลุ่มผลิตกะปิ น้ำปลา

คุณสาลี่ เจือจุน

ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ 7 ท่าน