กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพารา

คุณสุขเกษม เอ็นดูราษฎร์

รองประธานกลุ่ม

กรรมการ 15 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจัยแห่งความยั่งยืนของกลุ่ม

ผังตำแหน่ง หน้าที่ และกิจกรรมของกลุ่ม

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ประธานฯ ในวันประชุมใหญ่ประจำปี

รองฯ เกษม เอ็นดูราษฎร์ ชี้แจงและตอบข้อซักถาม

กฏ กติกา

ผลการประกอบการทั้ง 12 เดือน

หลังจากประชุมใหญ่ รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน