กลุ่มวิทยุชุมชน

นายประภา ควรหา

ประธานกลุ่มวิทยุชุมชน

นาเยือน ผลงาม

กรรมการวิทยุชุมชน

ลำยอง กว้างขวาง

กรรมการวิทยุชุมชน

บุหรง โพธิวิจิตร

กรรมการวิทยุชุมชน

โสภณ ควรหา

กรรมการวิทยุชุมชน