กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาจารย์สุภัทรา ดีนาน

ประธากลุ่มออมทรัพย์

สุชิน ผึ้งทอง

เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านจำรุง