กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

คุณเกษม ผลงาม

ประธานกลุ่ม

กรรมการ 5 ท่าน

ตรวจวัดความดันโลหิตทุกวันศุกร์