กลุ่มเลี้ยงตะพาบน้ำ

คุณสุวิทย์ มีบุญ

ประธานกลุ่ม

กรรมการ 3 ท่าน