กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำรุง

ที่ทำการหมู่บ้านจำรุง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ศึกษาดูงาน และศูนย์รวมกิจกรรมของหมู่บ้าน

กว่า 17,000 คน มาศึกษาดูงานหมู่บ้านจำรุงในปี 2554

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ศูนย์รวมกิจกรรมของหมู่บ้าน

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ศูนย์ดูงานบ้านจำรุง

ป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ

ที่ทำการหมู่บ้านจำรุง

ทีมงานบ้านจำรุง

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สถานที่จัดเลี้ยงอาหาร ภายในสวนยางพารา

อากาศเย็นสบาย

ต้อนรับแขกกว่า 600 คน

ขบวนรถที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ขบวนรถที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ห้องประชุมและบรรยายสรุป

ที่ตั้งร้านค้าชุมชน

25 ปี แห่งความยั่งยืน

พืชผักสวนครัว

โดย ชมรมผู้สูงอายุบ้านจำรุง

พืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ

ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านจำรุง

ชมรมสามล้อพ่วงข้างบริการ รับ - ส่ง ศึกษาดูงาน

รถราง " จังโก้ 1 " เข้ามาเสริมชมรมสามล้อพ่วงข้าง

รถราง " จังโก้ 2 " เข้ามาเสริมชมรมสามล้อพ่วงข้าง