ฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง

โรงผลิตปุ๋ยคุณภาพของพวกเรา

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สมชาย บุญให้ วิทยากรประจำฐานที่ 5 บ้านพึ่งตนเอง กำลังบรรยายกิจกรรมของฐานครับ

ส่วนหนึ่งของฐานกิจกรรม

กบคอนโด

ฝึกกรีดยางพารา

เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการงานพื้นฐานอาชีพ

ปลูกพืชผสมผสาน

โรงเพาะเห็ดของพวกเรา

พืชผักกว่า 10 ชนิด ภายในซุ้ม "ผักพอเพียง"

ปลูกผักลอยฟ้า สนามหญ้ายังสวยเหมือนเดิม