บ้านจำรุงพอเพียงโฮมสเตย์

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ประธานศูนย์การเรีียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุงตำลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คนปัจจุบัน ร่วมกับประชาชน 25 ครัวเรือน จัดตั้งกลุ่ม บ้านจำรุงพอเพียงโฮมสเตย์ขึ้น สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน สำหรับท่านที่จะติดต่อศึกษาดูงานและบ้านพักบ้านจำรุงพอเพียงโฮมสเตย์ได้ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิรวัฒน์ คล่องใจ : 084-5663393 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝ่ายติดต่อศึกษาดูงานของหมู่บ้านจำรุงเบอร์เดียวครับ..