ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน - เดือนสิงหาคม 2552 ถึงปัจจุบัน...........

- ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลครับ