วัดจำรุง

ประวัติวัดจำรุง วัดจำรุง ได้เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ประมวลจากคนบอกเล่าว่า

เริ่มสร้างประมาณ พ.ศ. 2420 โดยมีหลวงพ่อผึ้งซึ่งบวชอยู่วัดเนินฆ้อ เป็นผู้ริเริ่มสร้างพร้อมด้วยทายกทายิกา ในสมัยนั้นมี นายจัน นางพุ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้าง คงเห็นว่าชุมชนมีอยู่มากและอยู่ห่างจากวัดอื่น ๆ พอสมควร จึงได้ริเริ่มสร้างกันขึ้นมาเป็นวัดและใช้ชื่อว่า “วัดป่าเรไร” คงจะเห็นว่า สถานที่นี้เป็นป่าใหญ่ไม่ไกลชุมชุม ในสมัยหลวงพ่อเล็ก เป็นเจ้าอาวาสในราวปี พ.ศ. 2442 ได้มีการพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นโดยมีการยกกุฎีเป็นทรงไทย และสร้างอุโบสถขึ้นด้วย อุโบสถหลังแรกคงทำแบบฝาไม้ เสาไม้ หลังคามุงกระเบื้อง ต่อมามีช่างที่ชำนาญงานปูนเกิดขึ้น จึงได้รื้อฝาไม้ออกและก่ออิฐถือปูนฝาผนัง และได้ ผูกพัทสีมาในราว พ.ศ. 2474 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดจำรุง” ประเภทศาสนสถาน เป็นวัดในพุทธศาสนา ชื่อวัดจำรุงเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2420 วัดมีเนื้อที่ ประมาณ 16 ไร่ ได้รับเป็นการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลครับ

.