วิทยุชุมชนบ้านจำรุง 104.25 MHz

ใบอนุญาติทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงจาก กสทช.

จุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง

จุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง

วิทยุชุมชนบ้านจำรุง FM 104.25 MHz รับรางวัลสื่อวิทยุต้นแบบสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย

จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วิทยุชุมชนบ้านจำรุง FM 104.25 MHz รายการ " เศรษฐกิจพอเพียงกับยายยอง " รับรางวัล รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ความเดิม

ปี พุทธศักราช 2529 นายเยือน ผลงาม ถูกร้องขอจากประชาชนในหมู่บ้านประกอบกับแกนนำของหมู่บ้าน ซึ่งนำโดยครูแฉ่ง ไกรทอง ครูใหญ่โรงเรียนวัดจำรุงในขณะนั้น ขอร้องให้มารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน หลังจากการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำของบ้านจำรุง ผู้ใหญ่เยือน ผลงาม เริ่มพัฒนาหมู่บ้านจำรุงขนานใหญ่ นับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านยุคใหม่ประกอบกับมีการส่งเสริมให้มีการประกวดหมู่บ้านในระดับต่าง

อาจารย์แฉ่ง ไกรทอง ผู้ใหญ่เยือน ผลงาม

โดยในขณะนั้นกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย สุขภาพดีถ้วนหน้า กำหนดให้ 4 กระทรวงหลัก ลงมาช่วยทำงานในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตามจปฐ.8 เช่น มีส้วมทุกหลังคาเรือน มีหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ มีศูนย์สาธิตการตลาดฯลฯเสียงตามสายบ้านจำรุงจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะต้องก่อกำเหนิดขึ้นมาตามนโยบายของหมูบ้านโดยได้ขอร้องนักวิยุสมัครเล่นในขณะนั้นรวมทั้งผู้ที่เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรตามงานต่างๆเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของเสียงตามสายนำโดย HS 2 AGN อาจารย์ประภา ควรหา และนักวิทยุสมัครเล่นอีก 3–4 ท่าน

ก้าวขึ้นสู่สื่อวิทยุชุมชน

หลังจากเสียงตามสายของหมู่บ้านได้ก่อกำเหนิดขึ้นมาตามนโยบายของหมู่บ้านและก้าวเข้าสู่การประกวดหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศอีกหลายๆระดับจนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช 2544 คุณปิยพงศ์ (ธัญญพิสิทธิ์) ศิริยงค์ (อาสาสมัครเครือข่ายภาคตะวันออก) และนายชาตรี ก่อเกื้อ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นและเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้) ได้เห็นศักยภาพของเจ้าหน้าที่เสียงตามสายว่าน่าจะพัฒนาไปเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงได้

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ คุณปิยพงศ์ (ธัญญพิสิทธิ์) ศิริยงค์

ประกอบกับมีโยบายของกองทุนเพื่อสังคม (SIF) มีโครงการให้การสนับสนุนสื่อวิทยุชุมชน

(ตามมาตรา 40) เสียงตามสายจึงมีพัฒนาตนเองชึ้นมาเป็นสื่อวิทยุของชุมชนโดยการดำเนินการพัฒนา

เสียงตามสายเดิม ปรับตัวมาเป็นคณะทำงานวิทยุชุมชน และได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการอบรมเพื่เรียนรู้

การจัดการ เทคนิค และการบริหารสถานีจากท่านอาจารย์ปุ๊ อาจารย์เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์โดยได้รับ

การการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) และได้รับเงินสนับสนุนการจัดตั้งสถานีจากกองทุน

เพื่อสังคม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการในการประกอบเครื่องส่งและอุปกรณ์ใน

การออกอากาศและได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 โดยได้เรียนเชิญนาย

วรฉัตร ทีงาม นายอำเภอแกลง และนายเสริมศักดิ์ การุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองใน

ขณะนั้น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานี นับว่าจุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง เป็นสถานี

วิทยุชุมชนแห่งแรกของจังหวัดระยองที่เป็นสื่อของชุมชนโดยแท้จริงปัจจุบัน จุดปฏิบัติการการเรียนรู้

วิทยุชุมชนบ้านจำรุง ออกอากาศกระจายเสียง ณ สถานี ที่ตั้งอยู่ที่ 9/1 หมู่ที่7 (บ้านจำรุง) ต.เนินฆ้อ

อ.แกลง จ.ระยอง (ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง) โดยใช้คลื่นความถี่

104.25 MHz (เปลี่ยนจาก 103.75 MHz) กำลังส่ง 20 Watt มีสายอากาศสูงจากพื้นดิน 18 เมตร โดยมี

คณะกรรมการบริหารสถานีจำนวน 5 ท่าน คือ นายประภา ควรหา นายเยือน ผลงาม นายโสภณ

ควรหา นางลำยอง หล่อจิตต์ และนางบุหรง โพธิวิจิตร เป็นกรรมการบริหารสถานี

เสน่ห์ของสถานี

จุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง จัดทำรายการโดยคนในชุมชนบริการข่าวสารในชุมชนโดยแท้จริงต่างจากสื่อกระแสหลัก ฉะนั้นจึงได้รับความนิยม โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ มีหลายรูปแบบ เช่น ภาษาถิ่น ภาษากลาง ภาษาอิสาน เป็นต้น

นอกจากนี้สถานียังยึดมั่นในกฎ ระเบียบและธรรมนูญของสถานีอย่างเคร่งครัดไม่ว่าเหตการณ์ ของบ้านเมืองและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเราคงยึดมั่นในกฎ ระเบียบและธรรมนูญของสถานีอย่างเคร่งครัด เช่นจะไม่มีการโฆษณาหารายได้ ไม่เกี่ยวกับการเมือง ใครที่รับฟังได้เป็นเจ้าของสถานี เป็นต้น (หมวด กฎ ระเบียบและธรรมนูญของสถานี) ถึงแม้ว่ากำลังส่งของเราจะน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบันซึ่งมีสถานีวิทยุชุมชนมากมายจนความถี่ 104.25 MHz ของเราแทบไม่จะสามารถไปถึงท่านผู้ฟังได้ แต่สถานีของเรายังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ฟังอย่างสูงที่รับฟังเราได้ นี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างของวิทยุชุมชนที่ยึดมั่นในกฏระเบียบและกติกาของสังคมซึ่งหาได้ยากมากในสังคมปัจจุบัน

วิทยุชุมชนบ้านจำรุงแรกเริ่มออกอากาศและเป็นตัวอย่างของสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ ออกโชว์สถานีในงานที่เมืองทองธานี

อดีตผู้ใหญ่บ้านและศิลปินหมู่บ้าน เยือน ผลงาม ผู้ดำเนินรายการ เร่ืองเล่าจากท้องถิ่น

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 น- 15.00น.และรายการลูกทุ่งเกษตรชุมชนทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.และวิทยากรประจำฐานที่ 1 กิจกรรมกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ยายลำยอง กว้างขวาง กับรายการเศรษกิจพอเพียงกับยายยองและยายนวน ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 14.00-15.00 น.และวิทยากรประจำฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง

วิลัย รัตนวิจิตร กับรายการย้อนอดีตเพลงดัง

รักสงบ ขวัญยืน เจ้าของรายการ เพลินเพลงกับว่านและสมุนไพร

บุญช่วย เครือวัลย์ รายการ บัวบานสีขาวเพื่อเยาวชนบ้านเรา

หนู ของเก่า รายการ พูดจาภาษาถิ่น

โสภณ ควรหา รายการ พูดจาภาษาถิ่น

อ.ประภา ควรหา หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนบ้านจำรุง

รายการ สบายใจกับวัยทอง และรายการ ลำนำเพลง

ยายนวน กว้างขวางกับรายการเศรษกิจพอเพียงกับยายยองและยายนวน

ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 14.00-15.00 น.

เป็นอีกหนึ่งฐานกิจกรรมสำหรับท่านที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ทดลองออกอากาศ

เยาวชนทดลองออกอากาศ

มอบรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ฟังและจัดงานสังสันท์ในวันขึ้นปีใหม่

คุณรักสงบ ขวัญยืน และ คุณวิลัย รัตนวิจิตร ออกอากาศร่วมกัน

ผังรายการ