ศึกษาดูงานบ้านจำรุง - ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ ของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งสองปีที่ผ่านมาโดยการนำของท่านผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันได้จำลองเศรษฐกิจของบ้านจำรุง

ให้ท่านที่มาศึกษาดูงานบ้านจำรุงชมเป็นฐานกิจกรรม 10 ฐานกิจกรรมด้วยกัน และในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาดูงานแห่งนี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นร้อยๆ

คณะ กว่า 16000 คน ในปี 2555 และเพิ่มมาเป็น 39000 กว่าคน ในปี 2556 เพื่อศึกษาดูงาน ด้านหมู่บ้านจำรุง หมู่บ้านเศรษกิจพอพียง ต้นแบบ

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับ มั่งมี ศรีสุข ขอบคุณทุกๆคณะที่มาเยี่ยมชมบ้านจำรุง...ครับ

สำหรับท่านที่จะติดต่อศึกษาดูงานหมู่บ้านจำรุง หมู่บ้านเศรษกิจพอพียง ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับ มั่งมี ศรีสุข และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

จำรุง ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิรวัฒน์ (โก้) คล่องใจ : 084-5663393 : FAX : 038-670716

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน จำรุง คนปัจจุบัน 086 : 1478420

หรือจะมาสัมผัสชีวิตชุมชนโดยมาพักค้างกับชุมชน เรามีบริการบ้านพักชุมชน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ประหยัด หรือเยี่ยมชมพวกเราได้ที่เว็บไซด์

www.banjumrung.com ,

www.banjumrungg.com และที่

https://sites.google.com/site/banjumrungklaeng/ หรือที่

หรือ Facebook หมู่บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ ครับ

สำหรับการส่งจดหมายหรือหนังสือแจ้งขอเข้าศึกษาดูงานหรือส่งเอกสารทุกชนิดกรุณาส่งตามนี้นะครับ

เพราะบ้านจำรุงมีที่ดูงานอยู่ 2 แห่ง โดยมีอีกแห่งหนึ่งใช้คำว่า มหาวิทยาลัยบ้านนอก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านใดๆเลย เขาทำมาหากินส่วนตัวกันครับ.....