ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ชม 10 ฐานดูงาน 084-5663393

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของหมู่บ้านมากกว่า 20 กิจกรรม โดยมีท่านผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ (ผู้ใหญ่เปี๊ยว) ผู้ใหญ่บ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้